ALGEMENE LEVERING – EN BETALINGSVOORWAARDEN


Gedeponeerd op 12 september 2008 onder nummer 05079780 bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Zwolle

1. Toepasselijkheid

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Klastic Kunststoffen te Steenwijk, hierna te noemen verkoper. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door verkoper. Indien koper de toepasselijkheid van de voorwaarden van verkoper weerspreekt onder verwijzing naar zijn eigen voorwaarden, wordt het eerdere aanbod van verkoper geacht niet te zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen en bevestigingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door verkoper is vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door koper bij aanvraag verstrekte gegevens. Bij aanbiedingen verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch kunnen verkoper niet binden. De overeenkomst is voor verkoper eerst bindend indien koper een schriftelijke opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend en deze door de verkoper is ontvangen. Bij directe verkoop en levering uit magazijnvoorraad wordt de pakbon of factuur als opdrachtbevestiging beschouwd. De verkoper is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst voor levering zekerheid voor betaling te verlangen, dan wel onder rembours te leveren.

3. Rechten van intellectuele en industriële eigendom

Door verkoper vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, modellen, producten of gereedschappen blijven zijn eigendom, ook indien zij aan koper in rekening zijn gebracht. Het is koper zonder toestemming van verkoper niet toegestaan deze gegevens of zaken te kopiëren, aan derden te tonen of op andere wijze te gebruiken.

4. Prijzen

Door verkoper geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van aanbieding geldende kostprijzen. Indien kostprijzen na het sluiten van de overeenkomst en voor de levering wijziging ondergaan, is verkoper met inachtneming van de wettelijke voorschriften gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Tenzij anders overeengekomen zijn prijzen exclusief verzendkosten.

5. Levering en levertijd

Levering geschiedt tenzij anders overeengekomen af ons bedrijf/magazijn. Het risico van geleverde zaken gaat over op koper, zodra de zaken ons bedrijf/magazijn verlaten, dan wel bij rechtstreekse aflevering het bedrijf van verkopers leverancier hebben verlaten. Koper is gehouden de geleverde zaken terstond bij levering op tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren en deze op de pakbon c.q. de factuur en/of de vervoersdocumenten te vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. Levertijden worden bij benadering opgegeven en gelden nimmer als fatale levertijd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd verplicht verkoper niet tot enige vergoeding. Bij niet tijdige levering dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Door koper niet afgehaalde zaken kunnen door verkoper vier weken na het verstrijken van de levertijd aan derden worden verkocht, waarbij een eventuele mindere opbrengst en kosten aan koper in rekening kan worden gebracht. Verkoper is bevoegd een order in haar geheel, dan wel na successievelijk beschikbaar komen der goederen in gedeelten uit te leveren. In dat geval is verkoper niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een deellevering, betaling te verlangen.

6. Garanties en reclames

Voor zover leveranciers van verkoper garanties verstrekken, verschaft verkoper tegelijk met de verkoop en levering aan koper een garantiebewijs. Verkoper verleent geen verdergaande garanties dan door zijn leverancier worden verstrekt. Voor reclames gelden de regels als voormeld op de garantiebewijzen. Bij het niet verlenen van garantiebewijzen dient koper binnen bekwame tijd nadat hij een gebrek aan het geleverde heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij verkoper schriftelijk te protesteren. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht dagen na levering van een zaak, of ingeval nog niet is afgeleverd, acht dagen nadat koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Het indienen van een klacht of een beroep op garantie ontheft koper niet van de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of uit andere met verkoper gesloten overeenkomsten. Verkoper is niet gehouden tot nakoming van garantieverplichtingen, zolang koper zelf met de nakoming van enige verplichting aan zijn zijde uit deze of uit andere met verkoper gesloten overeenkomsten. Verkoper is niet gehouden tot nakoming van garantieverplichtingen, zolang koper zelf met de nakoming van enige verplichting aan zijn zijde uit deze of uit andere met verkoper gesloten overeenkomsten in verzuim is. Het recht van reclame komt te vervallen indien zaken geheel of gedeeltelijk door koper zijn verwerkt of anderszins gebruikt. Indien een reclame gegrond is, dan is verkoper bevoegd te zijner keuze opnieuw te leveren, ter plaatse herstellingen uit te voeren, dan wel dat gedeelte van het factuurbedrag waarop de reclame betrekking heeft te restitueren.

7. Retourzendingen

Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van verkoper zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch, dan zijn alle kosten aan de zending verbonden, ten laste van de koper. Retourzendingen, welke door verkoper niet aanvaard zijn, ontheffen de koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen. Retourzendingen reizen voor rekening van de koper, behalve ingeval zij plaatsvinden tengevolge van een fout van verkoper. Indien deze op kosten van verkoper gebeuren, worden deze achteraf aan de koper gefactureerd met een opslag van 50% wegens de dan gemaakte administratiekosten en andere handelingskosten. Speciaal bestelde goederen, aanmaakgoederen, buiten assortimentsgoederen of fabricaten vervaardigd op klantspecifieke eisen kunnen niet retour gezonden worden.

8. Aansprakelijkheid

Verkoper is niet gehouden tot enige vergoeding van (gevolg)schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten e.d.) door welke oorzaak ook ontstaan. Verkoper is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor koper het heeft aangeschaft. Ingeval verkoper op grond van wettelijke bepalingen aansprakelijk is zal zijn verplichting tot vergoeding van schade behoudens de dekking van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar te allen tijde beperkt zijn tot de netto factuurwaarde van het geleverde.

9. Eigendomsvoorbehoud

Verkoper blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang koper de koopprijs vermeerderd met de eventueel daarover verschuldigde rente en kosten niet volledig heeft voldaan. Zolang koper bedoelde vorderingen van verkoper niet heeft voldaan, is hij niet gerechtigd de door verkoper geleverde zaken aan derden e verpanden of in eigendom over te dragen, dan wel in de feitelijke macht van derden te brengen. Verkoper wordt door koper onherroepelijk gemachtigd om, indien deze zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ngebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst door hem geleverde zaken terug te nemen en indien deze aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen.

10. Onuitvoerbaarheid van opdracht

Ingeval na het tot stand komen van de overeenkomst deze door verkoper niet kan worden nagekomen tengevolge van omstandigheden die verkoper niet kunnen worden toegerekend (overmacht), heeft verkoper het recht zonder gerechtelijke tussenkomst, te vorderen dat de overeenkomst dusdanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden of door de rechter te doen ontbinden, zonder dat hij tot enige vergoeding van schade aan koper of garantie gehouden is. Indien verkoper zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd om een evenredig deel van de overeengekomen prijs bij koper in rekening te brengen.

11. Betaling

Alle betalingen geschieden op de door verkoper aan te geven wijze en dienen plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum. Ieder beroep op korting of schuldvergelijking is uitgesloten. Verkoper is gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen te verlangen. Ingeval van niet tijdige betaling is verkoper gerechtigd na het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn aan koper een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%, waarbij rente over een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand. Verkoper is voorts gerechtigd bij niet of niet tijdige betaling alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van het bedrag overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten te verhalen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

12. Ontbinding

Verkoper is gerechtigd een overeenkomst met koper buitengerechtelijk te ontbinden, indien koper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling van koper dan wel stillegging of liquidatie van zijn onderneming. Verkoper is alsdan niet tot schadevergoeding of garantie verplicht en blijft gerechtigd van koper betaling van de overeengekomen koopprijs te eisen.

13. Geschillen

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle leveringscondities worden bepaald conform de I.C.C. incoterms, zoals meest recentelijk vastgesteld door de Internationale Kamer van koophandel te Parijs. Overeenkomsten worden geacht te zijn gesloten in Nederland. Alle geschillen worden beslecht door de burgerlijke rechter die bevoegd is in het vestigingsgebied van verkoper, dan wel de volgens de wet bevoegde rechter, zulks ter keuze van verkoper.

Sluit Menu